skip to Main Content

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fotocursus Frankrijk Bart van Vlijmen Fotografie

1. Opdracht

1.1 De fotocursus is pas definitief geboekt als je per post of e-mail schriftelijk akkoord hebt ontvangen van Bart van Vlijmen Fotografie.

2. Prijs en betaling

2.1 De prijs voor deze fotocursus is inclusief BTW.
2.2 Is de cursist om welke reden dan ook genoodzaakt deze fotocursus binnen een maand voor aanvang af te zeggen dan wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. De cursist mag ook zorgen voor een vervanger.

3. Uitvoering en verhindering

3.1 De fotocursus zal worden uitgevoerd door Bart van Vlijmen.
3.2 Bij verhindering van Bart van Vlijmen zal in overleg een vervanger gezocht worden of de overeengekomen datum zal worden verschoven. Indien dat onmogelijk blijkt, vervalt de overeenkomst.
3.3 Tenzij anders overeengekomen draagt Bart van Vlijmen Fotografie zorg voor de aanwezigheid van de in de bevestiging vermelde faciliteiten zoals ruimte, eten en drinken, whiteboard, flip over en aansluitingen.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Bart van Vlijmen Fotografie is niet aansprakelijk voor enige schade door of in verband met de fotocursus.
4.2 Aansprakelijkheid blijft in ieder geval beperkt tot de voor de fotocursus overeengekomen prijs.
4.3 De cursist vrijwaart Bart van Vlijmen Fotografie voor alle aanspraken van derden, waaronder andere cursisten, tot vergoeding van schade door of in verband met de fotocursus.

5. Auteursrecht

Het auteursrecht van de inhoud van de fotocursus berust bij Bart van Vlijmen Fotografie. De inhoud van deze fotocursus is auteursrechtelijk beschermd.  Deze inhoud mag dientengevolge niet in enigerlei vorm worden openbaar gemaakt en/of vermenigvuldigd, op welke wijze dan ook, tenzij met toestemming van Bart van Vlijmen Fotografie.

6. Faillissement/surséance

Zowel Bart van Vlijmen Fotografie als de cursist hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surséance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de cursist heeft Bart van Vlijmen Fotografie het recht de verstrekte licentie te beëindigen, tenzij de gevolgen hiervan in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn.

7. Geschillen

7.1 Het Nederlands recht is van toepassing.
7.2 Alle geschillen, ook die slechts door één van de partijen als zodanig worden ervaren, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wil je meer weten over deze fotoreis Frankrijk? Bekijk dan het programma of lees meer over de locatie en het huis waar je verblijft. Heb je nog vragen? Neem dan contact met me op. Ik informeer je graag.

Nog vragen?

Als je vragen hebt of als er nog iets niet duidelijk is, bel me dan op 06 11 350 318 of stel je vraag via onderstaand formulier.

    Back To Top